China

Unit#02-06, No.7, Hui Xian Yuan,
Dalian Hi-tech Industrial Zone,
Dalian Ascendas IT Park
Dalian 116025,
P.R.China